ECG Masters Collection: Favorite ECGs from Master Teachers Around the World

THÔNG TIN SÁCH

  • Tác giả: 
  • Nhà xuất bản: Cardiotext Publishing
  • Ngôn ngữ: English
  • Năm xuất bản:
  • Chuyên nghành: Cardiology, ECG, Nội Tim Mạch

Tải sách (Tổng lượt tải: 39)

CTRL + F5 lại trang nếu bạn đã đăng nhập Facebook rồi.

Nội dung sách

A collection of exceptional teaching ECGs from the libraries of more than 60 ECG master teachers from around the world. Tracings are presented in 232 cases along with questions and full discussion. A one-of-a-kind resource for both learning and teaching ECG interpretation.

Leave a Reply