Chuyên ngành: NHI KHOA

Self-Assessment in Paediatrics: MCQs and EMQs
Kendig’s Disorders of the Respiratory Tract in Children, 9e
Pretest Nhi Khoa – sách dịch
Emergency Care of Minor Trauma in Children, 3e
Paediatric Clinical Examination Made Easy, 6th
Nelson Essentials of Pediatrics, 8e, 2018
Atlas of Pediatric and Youth ECG, 2018
Pediatric Emergency Medicine: Chief Complaints and Differential Diagnosis 1st Edition – 2018
Bệnh Đường Ruột Ở Trẻ Em Phòng Ngừa-Chẩn Đoán-Điều Trị
Paediatric Clinical Guidelines 2016 – 2018 – 7th Edition
Atlas bệnh học nhi khoa
Bài Giảng Nhi Khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (2006)