Chuyên ngành: Nam Khoa

Bệnh Học Nam Giới Với Sinh Sản Và Tình Dục
Sức Khỏe Tình Dục Dành Cho Vợ Chồng Trẻ (Tập 1): Tình Dục Nam
Rối Loạn Cương (Liệt Dương)
Nam Khoa Lâm Sàng