Chuyên ngành: Y Học Hạt Nhân

Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị
Bài Giảng Y Học Hạt Nhân
Giáo trình Y học hạt nhân
Nuclear Medicine: The Requisites, 4th Edition
Atlas of Clinical Nuclear Medicine, 3rd Edition