Chuyên ngành: Siêu Âm

Structural Heart Cases: A Color Atlas of Pearls and Pitfalls
Diagnostic Ultrasound, Third Edition: Physics and Equipment
Feigenbaum’s Echocardiography, 8th edition
Examination Review for Ultrasound: Abdomen and Obstetrics & Gynecology, 2e
Ultrasound: A Core Review
First Trimester Ultrasound Diagnosis of Fetal Abnormalities
Case Studies in Clinical Cardiac Electrophysiology, 1e, 2017
Gray’s Surface Anatomy and Ultrasound – 1st Edition 2018
Diagnostic Ultrasound 5th 2018
Siêu Âm Tổng Quát – BV Bạch Mai (2011)
Lý Thuyết Thiết Bị Hình Ảnh Y Tế – Tập 2: Máy Siêu Âm
Siêu Âm Bụng Tổng Quát