Chuyên ngành: Siêu Âm Thai

First Trimester Ultrasound Diagnosis of Fetal Abnormalities
Twining’s Textbook of Fetal Abnormalities 3e