Chuyên ngành: EEG

Handbook of ICU EEG Monitoring, 2nd edition
Điện Não Đồ – Ứng Dụng Trong Thực Hành Lâm Sàng