Chuyên ngành: Giải Phẫu Bệnh

Thieme Test Prep for the USMLE®: Pathology Q&A
MacSween’s Pathology of the Liver, 7e
Diagnostic Pathology: Normal Histology, 2e
Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology – 2 Volume Set, 11e, 2018
Bài Giảng Lý Thuyết Giải Phẫu Bệnh – ĐH Y PNT (2014)
Bài Giảng – Atlas Thực Tập Giải Phẫu Bệnh – ĐH Y PNT (2014)
Bệnh Học Đại Cương (SĐH) – Bộ Y Tế
Giải Phẫu Bệnh Học – ĐH Y Hà Nội
Textbook of Pathology, 7th edition
Bài Giảng Thực Tập Giải Phẫu Bệnh 2015 – ĐH YK PNT
Bài Giảng Lý Thuyết Giải Phẫu Bệnh 2015 – ĐH YK PNT
Bài Giảng Giải Phẫu Bệnh (Cao Học – Chuyên Khoa) – ĐH YK PNT