Chuyên ngành: Hóa Học

Hóa Đại Cương Vô Cơ Tập 1
Hóa Đại Cương (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế
Hóa Học Hữu Cơ Tập 1 (Sách tham khảo)
Hóa Học Hữu Cơ Tập 2 (Sách tham khảo)
Hóa Học Hữu Cơ Tập 3 (Sách tham khảo)
Hóa Hữu Cơ Tập 1 (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế
Hóa Hữu Cơ Tập 2 (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế
Hóa Phân Tích Tập 1 (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế
Hóa Phân Tích (Sách đào tạo CNXN) – Bộ Y Tế
An Introduction to Medicinal Chemistry 5th Edition
The Practice of Medicinal Chemistry, 4th Edition
Foye’s Principles of Medicinal Chemistry 7e