Chuyên ngành: Pháp Y

Y Pháp Học (Sau Đại Học) – Bộ Y Tế