Chuyên ngành: Sinh Học - SHPT

Sinh Học (BSĐK) – Bộ Y Tế
Sinh Học Đại Cương (DSĐH) – Bộ Y Tế
Sinh Học Phân Tử (DSĐH) – Bộ Y Tế
Tế Bào Học – ĐH Quốc Gia Hà Nội
Sinh Học Người – ĐH Quốc Gia Hà Nội
Công Nghệ Sinh Học – Những Vấn Đề Trong Thế Kỉ 21
Sinh Học Phân Tử – ĐH Quốc Gia Hà Nội
Giáo Trình Sinh Học Tế Bào
Giáo Trình Sinh Học Phân Tử – ĐH Huế
Giáo Trình Kỹ Thuật Cơ Bản Trong Sinh Học Phân Tử – ĐH Huế
Giáo Trình Sinh Học Phân Tử Tế Bào Và Ứng Dụng
Lippincott Illustrated Reviews: Cell and Molecular Biology