Chuyên ngành: Miễn Dịch Học

Miễn Dịch Học – ĐH Y Hà Nội
Miễn Dịch Học Cơ Sở – ĐH Quốc Gia Hà Nội
Miễn Dịch Học – ĐH Quốc Gia Hà Nội
Giáo Trình Miễn Dịch – ĐH Thái Nguyên
Sinh Lý Bệnh và Miễn Dịch (Phần Miễn Dịch Học) – Bộ Y Tế
Immunology for Medical Students, 3rd Edition