Chuyên ngành: Tâm Lý Học

Psychology, 5e
Tâm Lý Học Y Học – Y Đức (CĐ Y Học) – Bộ Y Tế
Tâm Lý Lâm Sàng Trẻ Em Việt Nam